wimvdmeer

About Wim van der Meer

Wim is a cultural musicologist. What? Yes, a C U L T U R A L musicologist! What do musicologists do anyway? Frankly no idea, I'm retired and I do what I want. When I was young I did what my mother told me to. What happened in between is vague. And what is culture? Everything we learned somehow. More: Press MOI in the top menu.

Expressive vocalisms in Kesar Bai’s Lalita gauri

Illustrations of expressive moments in Kesar Bai Kerkar's famous recording of Lalita Gauri (1956). It is on the basis of audience response (interjections like "vah vah") that we consider these moments particularly emotive. The first passage occurs around 140 seconds from the beginning of the recording. The ‘wah’ at the end follows immediately after the passage that goes from the major seventh through the extremely low minor second (143-44s) and ending on the tonic. The minor second is lower than 50 cents as we can well see in the graph, and [...]

Expressive vocalisms in Kesar Bai’s Lalita gauri2018-03-30T08:44:58+02:00

Dilip Chandra Vedi

Dilip Chandra Vedi was born in 1901 and a contemporary of famous musicians like Omkarnath Thakur, Bade Gulam Ali Khan, Inayat Khan (sitar) and Nasiruddin Khan Dagar (dhrupad). The latter two were his close friends, he often travelled throughout India in their company, going to music festivals or ‘conferences’. Vediji was a versatile musician and won many prizes in his prime. However, like so many other stalwards, he was not alert to the importance of making good deals with the recording companies. A few of his recordings are available (on [...]

Dilip Chandra Vedi2020-06-08T08:58:23+02:00

De bestudering van de etnische muziek volgens Vincent Meelberg

Op het eind van zijn boekje (2010) over muziekwetenschappelijk onderzoek wijdt Vincent Meelberg enkele pagina’s (152-155) aan wat hij etnische (o jee) muziek noemt. Hij heeft schijnbaar geen notie van de implicaties van dit woordgebruik. Etnische muziek is inmiddels een zeer gedateerde term, die in Nederland in de jaren zestig werd gebruikt om de muziek van allochtone minderheden aan te duiden. Uit welke stoffige la Meelberg de term heeft opgeduikeld is onduidelijk. Misschien speelt deze discussie zich te ver voor het bestaan van Meelberg af. Voor iemand die wetenschapsfilosofie doceert [...]

De bestudering van de etnische muziek volgens Vincent Meelberg2018-02-25T22:14:18+02:00
Go to Top